Rechtsgebieden

ARBEIDSRECHT

Bij het rechtsgebied arbeidsrecht kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

 • ontslag;
 • transitievergoeding;
 • billijke vergoeding;
 • beëindigingsovereenkomst;
 • beëindigingsvergoeding;
 • ziekteverzuim en re-integratie;
 • opzegging arbeidsovereenkomst;
 • bijzondere bedingen zoals concurrentiebeding, proeftijdbeding en geheimhoudingsbeding;
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten (bepaalde en onbepaalde tijd);
 • uitzendovereenkomsten;
 • gelijke behandeling
 • grondrechten in verband met werk;
 • het recht om minder te gaan werken (Wet flexibel werken);
 • ondernemingsraad;
 • naleving cao;
 • overgang van onderneming
 • Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

OVEREENKOMSTENRECHT

Overeenkomsten en algemene voorwaarden
Overeenkomstenrecht (of: contractenrecht) gaat over overeenkomsten of contracten die mensen met elkaar sluiten. Bij overeenkomsten horen vaak algemene voorwaarden. Ook die vallen onder het overeenkomstenrecht. De juridische term daarvoor is verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht is geregeld in boek 6 Burgerlijk Wetboek maar ook in een aantal andere wetten. U kunt bij Groenenboom Advocatenpraktijk terecht voor advies over overeenkomsten en algemene voorwaarden. Ook is het mogelijk overeenkomsten en algemene voorwaarden te laten opstellen en aanpassen. U weet dan zeker dat die aan alle regels voldoen en u niet voor verrassingen komt te staan. Het is ook mogelijk dat er een discussie of geschil ontstaat over de nakoming van een overeenkomst. In zo’n situatie helpt Groenenboom Advocatenpraktijk u om de zaak tot een oplossing te brengen. Als het moet via de rechter.

U krijgt antwoord op vragen als:

 • wat moet precies in de overeenkomst staan om zaken goed te regelen?
 • is de overeenkomst, of een onderdeel daarvan, rechtsgeldig?
 • haal ik me geen problemen op de hals als ik deze overeenkomst onderteken?
 • kan ik de overeenkomst ontbinden? En zo ja, hoe dan?
 • zijn algemene voorwaarden van toepassing?
 • ben ik gebonden aan een beding in algemene voorwaarden?

Incasso
De dienstverlening op het gebied van incasso betreft:

 • schrijven van sommatiebrieven;
 • voeren van gerechtelijke procedures om onbetaald gebleven facturen te incasseren;
 • leggen van conservatoir (ter bewaring van rechten) en executoriaal beslag;
 • zorgen dat een vonnis ook wordt uitgevoerd, desnoods door inschakeling van een deurwaarder.

Kooprecht
Koop is een rechtshandeling die veel voorkomt. Soms vertoont het goed dat gekocht werd gebreken. Dan komen vragen aan de orde als: wat is precies afgesproken? Heeft u recht op schadevergoeding? Of moet u de verkoper eerst gelegenheid geven om het gebrek te herstellen? Kortom: welke rechten heeft u, en hoe maakt u die geldend? Wij adviseren u graag daarover!

Consumentenrecht
Bij consumentenrecht gaat het eenvoudig gezegd om rechtshandelingen (bijvoorbeeld koop) tussen consumenten en bedrijven. U kunt hierbij denken aan het kopen van een auto bij een autogarage of dealer. Of aan verkoop via internet. Als ondernemer is het van belang welke regels gelden voor verkoop of dienstverlening aan consumenten. Uw algemene voorwaarden bijvoorbeeld moeten daarmee in overeenstemming zijn. Consumenten weten vaak niet goed wat hun rechten zijn. Daarvan maken sommige bedrijven misbruik.

Franchise
Franchise is een hechte vorm van samenwerking tussen twee ondernemingen, de franchisegever en de franchisenemer. Die sluiten een overeenkomst waardoor de franchisenemer het recht krijgt een bepaalde zakelijke formule of een bedrijfsconcept te gebruiken. De rechten en plichten van franchisegever en franchisenemer worden geregeld in een overeenkomst. Over de uitleg van die overeenkomst kan verschil van mening ontstaan. Ook kan bij één van de partijen de behoefte ontstaan om de bestaande overeenkomst aan te passen. In dergelijke gevallen kunt u terecht voor juridisch advies of voor aanpassing van de overeenkomst. Ook kan Groenenboom Advocatenpraktijk voor u een franchiseovereenkomst opstellen, beoordelen of aanpassen.

Ook bij ontbinding van een franchiseovereenkomst moet een en ander worden geregeld. Groenenboom Advocatenpraktijk kan dan voor u een ontbindingsovereenkomst opstellen, zodat u zeker weet dat alles goed is geregeld.

Maatschap en Vennootschap onder firma (Vof)
Een maatschap en een vennootschap worden aangegaan door een overeenkomst tussen de ‘maten’ of ‘vennoten’. In het geval van een maatschap hoeft die overeenkomst niet op papier te staan. Maar voor de duidelijkheid en de bewijsbaarheid van de rechten en plichten van de vennoten, is het aan te raden om een en ander wel ‘zwart op wit’ te zetten. Groenenboom Advocatenpraktijk zorgt dat uw afspraken goed op papier komen. Daarnaast adviseert hij u ook wanneer kwesties ontstaan tussen maten of vennoten.

HUURRECHT

Over naleving van een huurovereenkomst kunnen discussies ontstaan. De huur wordt niet betaald. De huurder vindt dat teveel servicekosten in rekening worden gebracht. Er is verschil van mening over de vraag of sprake is van een huur- of een gebruiksovereenkomst. Een huurder veroorzaakt overlast en gedraagt zich niet als ‘goed huurder’. Groenenboom Advocatenpraktijk helpt u om dergelijke problemen tot een oplossing te brengen. Maar ook bij het opstellen van een goede huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst om problemen in de toekomst te voorkomen!

KERKRECHT

Kerkgenootschappen kennen hun eigen regels. Vaak zijn die beschreven in een kerkorde. Over de (juiste) naleving daarvan kunnen vragen ontstaan. Aan een gemeente zijn mensen verbonden, bijvoorbeeld als predikant, kerkelijk werker, koster of organist. Dat betekent dat er soms problemen ontstaan die moeten worden. Verder treedt een kerk soms op als verhuurder of verkoper, bijvoorbeeld van een leegstaande pastorie. Ook de vraag hoe een krimpende kerkelijke gemeente verder moet (opheffen, fusie met een andere gemeente) roept kerkordelijke en juridische vragen op.

 • kerkrechtelijk advies bij vragen over het voortbestaan of de toekomst van een kerkelijke gemeente;
 • verhuur van kerkelijk vastgoed, zoals een kerkzaal of pastorie;
 • vragen over kerk en stichting, of over een kerkelijke stichting;